bibliografia

 


 • Zahorska M. (2008) Dylematy szkolnej demokracji, w: Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty t.4 Dudzikowa M , Czerpaniak – Walczak M. (red.), Gdańsk: GWP
 • Zahorska M. (2009) Szkolna wieża Babel, w: Zahorska M., Nasalska E. Wartości, polityka, społeczeństwo, Warszawa: Scholar
 • Zielińska A. (2008) Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Funkcje samorządu uczniowskiego : założenia i rzeczywistość / Maryla Sowisło. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
 • Idea samorządności : podmiotowość, autonomia, pluralizm / Agata Popławska. - Białystok : "Trans Humana", 2001
 • Jakim być ? Kim być ? czyli O samorządności w Szkołach Twórczych : 10-Lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1993 / Danuta Nakoneczna. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Towarzystwo Szkół Twórczych, 1993
 • O samorządności uczniów w procesie wychowania szkolnego / Julian Radziewicz, Maria Mirgos. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988
 • Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. Juliana Jonkisza. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1999
 • Równi wśród równych czyli O samorządzie uczniowskim / Julian Radziewicz ; il. Jerzy Flisak. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985
 • Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza / Aleksander Kamiński. - Wyd. 4 / [posł. Ryszard Wroczyński]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 • Samorząd uczniowski a wychowanie / [red. Bożena Dzitkowska, Dorota Zimnoch] ; Kuratorium Oświaty w Białymstoku. - Białystok : KO, 2000
 • Samorząd uczniowski w klasie i szkole : opinie, wskazówki i materiały metodyczne / Maryla Sowisło. - Kraków : "Piga", 1993
 • Samorząd uczniowski w klasie i szkole : opinie, wskazówki i materiały metodyczne / Maryla Sowisło ; [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - Kraków : "Piga", 1993 [i. e. 1994]
 • Samorząd uczniowski w polskiej pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej : (1918-1939) / Danuta Koźmian. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991
 • Samorząd uczniowski : materiały do ćwiczeń / wybór tekstów i oprac. Anna Załucha ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. - Wrocław : Wydawnictwo UW, 1988
 • Samorządna i organizacyjna działalność dzieci i młodzieży w szkole / Zofia Prywer, Zofia Ziarko ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ; Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
 • Samorządy uczniowskie : podstawowe przepisy / [zespół pod kier. Krzysztofa Stanowskiego ; oprac. Anna Bentyn et al.]. - [Stan prawny na dzień 1 listopada 1995]. - Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996 Stanowi cz. 2 publ. : Samorządy uczniowskie : poradnik dla praktyków
 • Samorządy uczniowskie : poradnik dla praktyków / [zespół pod kier. Krzysztofa Stanowskiego ; oprac. Anna Bentyn et al.]. - Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996
 • 19.   System wychowania uspołeczniającego : (propozycje) : IV Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Brzegu / Bronisław Wąsacz. - Brzeg : Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Absolwentów Liceum Pedagogicznego, 1996
 • Wychowawca - wychowanek w internacie : innowacyjna próba relacji / Władysław Grądzki ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział w Białymstoku. - Białystok : CDN, 1990
 • Aspekty wychowawcze samorządności uczniowskiej w szkolnictwie śląskim w dwudziestoleciu międzywojennym / Lidia Kaczmarzyk-Kiełb // Prace Pedagogogiczne. - [T.] 26 (1995)
 • Co myślę o samorządności uczniowskiej / Witold Mucharski // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 9
 • Czy w szkole potrzebny jest samorząd uczniowski? / Magdalena Waryńska // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3
 • Demokracja w szkole / Krystyna Samsel // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2002, nr 1
 • Demokratyzacja jako źródło poczucia podmiotowości / Maria Czerepaniak-Walczak // Nowa Szkoła. - 1997, nr 9
 • Demokratyzacja życia w szkole na przykładzie szkół szczecińskich / Jolanta Kroczak // Pedagogika Pracy. - [Nr] 33 (1998)
 • Jak rozwijać samorządność w klasach I-III? / Alina Sarzyńska // Życie Szkoły. - 2001, nr 3
 • Jak uczyć demokracji w szkole? / Teresa Szymczyk // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3
 • Każdy może być rzecznikiem swoich praw / oprac. K.S. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1
 • Między manipulacją a wychowaniem / Iwona Latańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7
 • Monitorowanie oddziaływań wychowawczych szkoły / Alicja Jarmułka // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9
 • Nie tylko w szkole / Krystyna Oćwieja // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4
 • Organizacja samorządu i samorządności uczniowskiej (kilka wskazówek metodycznych) / Stanisław Firlit // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2
 • Papierowa samorządność / Jan Kropiwnicki // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12
 • Parlament dzieci i młodzieży / Krzysztof Karczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5
 • Program aktywizacji samorządów uczniowskich / Zbigniew Gaś // Problem Alkoholizmu. - 1996, nr 3
 • Refleksje na temat samorządu szkolnego klas 0 - III / Cecylia Tańska, Anna Danuta Mielnicka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2003, nr 2
 • Samorząd a samorządność / Mieczysław Niemczyk // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1
 • Samorząd a samorządność w nowej, zreformowanej szkole / Alicja Babczyńska, Mieczysław Niemczyk // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5
 • Samorząd czy samorządność? : refleksje nad pracą z samorządem w internacie szkoły zawodowej specjalnej / Elżbieta Urbańska // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2
 • Samorząd oświatowy okresu II Rzeczypospolitej w świetle podstawowych aktów prawnych / Jerzy Mizgalski // Prace Naukowe. Pedagogika. / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 5 (1994)
 • Samorząd szkolny na II etapie edukacji / Urszula Nosal // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8
 • Samorząd szkolny w II Rzeczypospolitej / Krzysztof Jakubiak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 4
 • Samorząd szkolny w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu / Barbara Mikulska // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3
 • Samorząd uczniowski / Anna Łagodna // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4
 • Samorząd uczniowski w ujęciu Rudolfa Taubenszlaga / Bożena Otomanek, Aldona Król // Roczniki Nauk Społecznych. - 1995, nr 2
 • Samorząd uczniowski w szkole społecznej (w opinii nauczycieli) / Joanna Jung-Miklaszewska // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5
 • Samorządność podstawowa / Irena Iwonicka // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1
 • Samorządność w internacie / Maja Buczkowska-Gola // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10
 • Samorządność w ZSZ Nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce jako jeden z celów i zadań Programu Wychowawczego Szkoły / Renata Florczak, Dorota Antośkiewicz // Kwartalnik Ostrołeckiego ODN. - 2001, nr 2
 • Samorządy uczniowskie aktywizują się / Bożena Jankowska // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3
 • Sejmiki uczniowskie / Maria Królikowska, Barbara Karwowska, Elżbieta Pomykała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10
 • Styl pracy wychowawczej nauczycieli a poziom zaangażowania uczniów w realizację samorządnie podejmowanych zadań / Wiesława Kogut // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. - Z. 16 (1995)
 • Uczniowie oceniają // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5
 • Uczniowska samorządność : społeczna ocena stanu samorządności uczniów i ochrony ich praw // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12
 • Z historii samorządów szkolnych / Teresa Kukołowicz, Bożena Otomanek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 3
 • Z moich doświadczeń opiekuna samorządu szkolnego / Urszula Donach // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2
 • Edukacja obywatelska we współczesnej szkole / S. Kilian (red.) // Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego – 2010
 • Wychowanie obywatelskie: studium teoretyczne, poznawcze i empiryczne / Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.) – 1998
 • School governance. Learning from the best / Ofsted / http://www.ofsted.gov.uk/resources/school-governance   - 2011
 • Press release: Good governance essential to school improvement / Ofsted / http://www.ofsted.gov.uk/news/good-governance-essential-school-improvement
 • Democracy in Schools and the Local Community -  a brief guide / Citizenship Foundation  / http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/0104.pdf  - 2001
 • From student’s voice to shared responsibility. Effective practice in democratic school governance in European schools / T. Huddleston / Citizeship Foundation / http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/0629.pdf    London – 2007
 • I was a teenage governor. Project report phase 1: Pupil Governorship: initial thoughts and possibilities  / J. Hallgarten, T. Breslin, D. Hannam / http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/0158.pdf  - 2004
 • I was a teenage governor. Project report phase 2: Pupil Governorship: initial preparation and experience in the project schools / D. Hannam /   http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/0571.pdf   - 2010
 • Students designing their lerning? / G. Long / http://www.schoolcouncils.org/resources/students-designing-their-learning/  - 2012