Jak włączyć młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i gminie?


Dzięki samorządom uczniowskim i młodzieżowym radom gmin/miast młodzi ludzie mogą rozwijać ważne umiejętności, takie jak komunikacja, współpraca, wrażliwość na potrzeby innych, podejmowanie działań, tworzenie reguł, reprezentowanie rówieśników, formułowanie własnych opinii, współdecydowanie o wspólnych kwestiach. Sukces ich działań zależy od otwartości na współpracę ze strony osób dorosłych.

 

 

Co mogą zrobić władze szkoły aby sprawić, że zaangażowanie w działania samorządu uczniowskiego i będzie pozytywnym i rozwijającym doświadczeniem dla uczniów? Zachęcamy do działań wpisujących się w codzienne funkcjonowanie szkoły i kształcenie kompetencji wymaganych podstawą programową, a nie objętych programem lekcji. Zachęcamy aby następujące działania stały się coroczną praktyką w Państwa szkole:

 • Uaktualnianie przez ogół uczniów regulaminu działania Samorządu Uczniowskiego - na początku każdego roku szkolnego, w demokratycznym procesie angażującym wszystkich uczniów i zakończonym tajnym głosowaniem uczniów nad przyjęciem wspólnie opracowanego regulaminu, zgodnie z wytycznymi Ustawy o Systemie Oświaty.
 • Organizacja przejrzystych wyborów reprezentacji Samorządu Uczniowskiego aby budować w uczniach poczucie, że to od nich zależy jakich będą mieli przedstawicieli oraz by ćwiczyć komunikację, planowanie i podsumowywanie działań reprezentantów.
 • Prowadzenie cyklicznych spotkań reprezentacji SU z dyrekcją szkoły, aby wzmacniać wzajemne zrozumienie i współpracę.
 • Przeprowadzenie 2 konsultacji z uczniami dotyczących wybranych kwestii związanych z funkcjonowaniem szkoły, aby umożliwiać uczniom współdecydowanie o sprawach, które ich dotyczą i wspierać rozwój kompetencji społecznych.
 • Organizacja 2 debat ogólnoszkolnych na tematy interesujące uczniów i/lub ważne dla społeczności szkolnej.
 • Wspieranie samorządu uczniowskiego w realizacji oddolnych działań wybranych przez uczniów w drodze konsultacji.

 

Jak to robić?

 

Praktyczne podpowiedzi znajdą Państwo w scenariuszach lekcji i projektów edukacyjnych dostępnych na naszej stronie. Więcej wskazówek można przeczyć w ‘Przewodniku dla opiekunów samorządów uczniowskich’  i w ‘Modelu działania młodzieżowej rady gminy’.

 

Często pojawia się tez pytanie ‘Co ma robić Młodzieżowa Rada Gminy’? Ustawa o samorządzie gminnym określa jedynie konsultacyjny charakter młodzieżowych rad i ich rolę w upowszechnianiu idei samorządności. Na pytanie co w praktyce zrobić aby realizować taką rolę, proponujemy aby w planie działań Młodzieżowej Rady Gminy ustalić:

 • Zorganizowanie dwóch debat.
 • Uczestniczenie  w regularnych spotkaniach z wójtem/ burmistrzem oraz radnymi gminnymi.
 • Przeprowadzenie dwóch konsultacji dotyczących ważnych dla młodzieży kwestii.
 • Bycie w regularnym kontakcie z młodzieżą z gminy.
 • Wzięcie udziału w przynajmniej jednych konsultacjach społecznych.

 

W ramach projektu „Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” współpracujemy z sześcioma sympatycznymi i ambitnymi gminami, które zdecydowały się zrealizować powyższe działania oparte na współpracy instytucji gminnych, dyrektorów szkół, samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad gmin.  W marcu 2014 r. zorganizujemy konferencję, na której podsumujemy wnioski z ich doświadczenia.  Już teraz zapraszamy na konferencję 07.03.2014 i zachęcamy aby korzystać z powyższych wskazówek.